Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář si kliknutím na níže uvedený odkaz stáhněte a vytiskněte. Následně jej vyplňte a pošlete nám podle pokynů o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na naši adresu v tištěné formě nebo oskenovaný e-mailem.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo na odstoupení od smlouvy

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne dodání zboží na Vaši adresu.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem) na adrese Giovani Essenze, s.r.o., Vo Výmoli 1525/5A, 040 22 Košice, Slovensko, resp. info@giovani.cz. Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali. Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.giovani.cz. Využijete-li této možnosti, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem.

Zašlete nám zboží zpět na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.